Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania
projektów z funduszy Unii Europejskiej

identyfikacja_finansowania dokumentacja_aplikacyjna prowadzenie_projektu strategia_finansowania
IDENTYFIKACJA
FINANSOWANIA
DOKUMENTACJA
APLIKACYJNA
PROWADZENIE
PROJEKTU
STRATEGIA
FINANSOWANIA

Poznaj Nas

NASZE PROJEKTY

 • Beneficjent:
  Saule Sp. z o.o.
  Dotacja:

  saule-logo
  Szybka Ścieżka POIR
  25,5 mln

  PLN
 • Beneficjent:
  ATSORA Sp. z o.o.
  Dotacja:

  3_atsora_logo_internet
  Horyzont 2020
  200 tys.

  PLN

Aktualności

 • Szybka ścieżka do innowacyjności polskich firm

  750 mln złotych dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, około 60 dni na wydanie decyzji o dofinansowaniu –  rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z flagowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi. Więcej szczegółów >>>

  czytaj więcej »»

  Inwestycje we wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorstw – I konkurs w ramach POIR

  Od 31 sierpnia br. można będzie składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, polegających na wdrożeniu wyników prac B+R. Nabór potrwa do końca września.  W ogłoszonym konkursie PARP podzieli łącznie 500 mln zł. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania w części badawczej to 450 tys. zł, na doradztwo - maksimum 500 tys. zł. Łącznie na część badawczą, doradczą i inwestycyjną można ot...

  czytaj więcej »»

  Pierwszy konkurs na Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw już ogłoszony

  27 lipca br. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R, tj. inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowa...

  czytaj więcej »»

 • Pierwsze projekty badawczo rozwojowe otrzymały dofinansowanie w ramach instrumentu „Szybka Ścieżka”

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów rekomendowanych do otrzymania wsparcia z programu POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Ze 179 wniosków złożonych w ramach majowego etapu wsparcie otrzymały 34 projekty na łączną kwotę ok. 178 mln zł, w tym projekt naszego klienta Saule Sp. z o.o. dotyczący prac badawczo-rozwojowych nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nad...

  czytaj więcej »»

  Trwa konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw: SZYBKA ŚCIEŻKA

  Od maja br. trwa konkurs tzw. Szybkiej ścieżki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie, który potrwa do grudnia br. wynosi 1 600 000 000 PLN. Celem konkursu jest wyłonienie projektów w zakresie podniesienia innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykor...

  czytaj więcej »»

  Preselekcja projektów transportowych do instrumentu ŁĄCZĄC EUROPĘ. Ogłoszenie konkursu jeszcze w tym roku

  Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci planuje ogłosić na przełomie listopada i grudnia 2015 r. kolejny nabór o wsparcie projektów transportowych z instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF), otwarty dla wszystkich państw członkowskich. Propozycje projektów już można przekazywać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). Identyfikacja obszarów kwalifikowania projektów KE wstępnie określiła cele/priorytety w ramach planowanego...

  czytaj więcej »»

 • Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020 na e-usługi

  Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.   Wnioski n...

  czytaj więcej »»

  Nabór wniosków w ramach działania 1.1. POIiŚ – Gospodarka wodno-ściekowa

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ – XV runda konkursowa Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014). Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 – 15.00. Więcej infor...

  czytaj więcej »»

  Nabór wniosków w ramach IX priorytetu PO IiŚ – Efektywna dystrybucja energii

  NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.2 Efektywna dystrybucja energii- KONKURS NR 2/POIiŚ/9.2/2014. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 17.11.2014 r. – 01.12.2014 r. bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark...

  czytaj więcej »»

 • Nabór wniosków w ramach części II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna. Część 2) Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju”.   Budżet programu (całkowita alokacja środków na konkurs): 5 mln zł   Termin naboru: od 7 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.   Więcej informacji na stronie >>

  czytaj więcej »»

  Otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu – STRATEGMED

  DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza otwarcie naboru wniosków w II konkursie w ramach programu:   „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED   Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00) Więcej informacji >>

  czytaj więcej »»

  I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego – BIOSTRATEG

  DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.   Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresierozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego in...

  czytaj więcej »»

 • II Konkurs w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   ogłaszają II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych   Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:   Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; Efektywność energetyczna i magazynowanie energii; ...

  czytaj więcej »»

  Otwarcie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013

  Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza w dniu 5 lipca 2013 r. nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/5.2.1/2013 "Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP".   Dofinansowaniem mogą być objęte projekty przewidujące wsparcie JST...

  czytaj więcej »»

  Konkurs „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

  POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca   Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”   w ramach   Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013    ogłasza I w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów    w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.   w terminie: od  15 maja do  5 czerwca 2013 r.   więcej informacji na stronie PARP >>

  czytaj więcej »»

 • Konkurs „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”

  NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”.

  czytaj więcej »»

  Fundusze Norweskie konkurs ZDROWIE

  Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 194 616 833 PLN.

  czytaj więcej »»

  Konkursy POIG w 2013r.

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2013.   Szczegóły dostępne na stronie PARP

  czytaj więcej »»

Kompetencje

EUROKON tworzą specjaliści z dziedzin programowania, wdrażania i pozyskiwania funduszy unijnych, inżynierii, lotnictwa, biznesu, finansów, marketingu oraz kadra doświadczonych trenerów. Do grona naszych konsultantów należą osoby od wielu lat zaangażowane w pozyskiwanie środków UE: eksperci w zakresie funduszy unijnych, praktycy biznesu, doświadczeni finansiści i księgowi, osoby posiadające doświadczenie zdobyte w pracy w instytucjach odpowiedzialnych za dysponowanie wsparciem z UE. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom kompleksowe wsparcie

Ludzie

projekty eurokon

Projekty,
w których
możemy Ci pomóc

badania+rozwój ekologia+środowisko inwestycje+wdrożenia internacjonalizacja ict
Badania
+
Rozwój
Ekologia
+
Środowisko
Inwestycje
+
Wdrożenia
Internacjonalizacja ICT

Kliknij w interesujący Cię projekt, aby dowiedzieć się więcej

Kontakt

EUROKON Sp. z o.o.

 
ul. Garibaldiego 4/12c
04-078 Warszawa
 tel.: +48 698 897 544
tel.: +48 22 50 58 158
 

e-mail: biuro@euro-kon.pl